Zabezpieczenie

Informacje

Zawód radiestety:

Radiestezja jest zawodem rzemieślniczym (Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dn. 23 kwietnia 1983r. Dz. Ust. nr 22 z dn.4 maja 1983r.) pod statystycznym symbolem 8991. W 1998r. Minister Pracy i Polityki Socjalnej wydał rozporządzenie ustalające zakres problematyki, którą zajmują się radiesteci. Wchodzą oni w skład grupy zawodowej biotroników (nr statystyczny 51501) W grupie tej sklasyfikowane zostały zawody: bioenergoterapeuta 5150101, biomasażysta (5150102) oraz radiesteta (5150103).


O radiestezji:

Radiestezja - jest to zdolność ludzi do selektywnego odczuwania pewnych promieniowań powyżej pięciu zmysłów. Nazwa ta pochodzi od łacińskiego radius - promień i greckiego asthesis - odczuwanie, a wprowadzona została we Francji w 1929 r.

Jest to jednak jedna z najstarszych znanych dziedzin wiedzy, wywodzi się z bardzo odległych czasów, jako że według istniejących dowodów, wykorzystywana była już przez starożytnych Egipcjan (od ponad 2000 lat p.n.e), Chińczyków (już, od co najmniej 4000 lat p.n.e) Rzymian (legiony rzymskie) czy Greków (Prognostikon). Mimo tak długiej historii,wciąż wywołuje bardzo głębokie kontrowersje, spory oraz ostre dyskusje pomiędzy jej zagorzałymi zwolennikami i zaciętymi przeciwnikami. Współczesne podejście do radiestezji ulega na szczęście zmianie.

Za w pełni potwierdzony można uznać fizyczny charakter zjawiska promieniowania żył wodnych. Jest on niezwykle złożony. Zgodnie z wykonanymi badaniami nad energią wód podziemnych uzyskano wyniki, które przemawiają za tym, że charakter tego promieniowania jest składową:

- fal elektromagnetycznych,

- fal akustycznych oraz,

- fal Alfena.

Prof. Dr Radwanowski zaproponował nazwę powyższego zjawiska jako geomagnetohydrodynamicznego (GMHD). Natężenie oraz częstotliwość promieniowania cieku podziemnego zależą od wielu czynników, takich jak wielkość natężenia pola geomagnetycznego, dynamiki wód podziemnych, (związanej bezpośrednio z turbulizacją przepływu), ruchem warstw wody oraz ruchem poszczególnych cząstek. Zależą również od tarcia wody w miejscu przepływu, chemizmu wody i zawartości domieszek mineralnych. Uogólniając, promieniowanie podziemnych cieków wodnych możemy zdefiniować jako emisję układu warstwy wodonośnej, czyli strefy, przez którą najintensywniej przesącza się woda.

PromieniowanieRadiestezyjne metody badania cieków podziemnych wykazały istnienie trzech rodzajów promieniowania: pionowego(P), ugiętego (zwanego niekiedy zapowiadającym)(Z)oraz bocznego(O).

Jest to promieniowanie układu warstwy wodonośnej, która jest niczym innym jak uprzywilejowaną drogą filtracji wody, strefą przez, którą najintensywniej przesącza się woda. Przenikliwość promieniowania podziemnego cieku wodnego skłania do przyjęcia tezy, iż mamy do czynienia z odbitym promieniowaniem kosmicznym. Podziemny ciek wodny ma trzy rodzaje promieniowania: pionowe, ugięte (zapowiadające) i boczne, które wychodzi pod kątem 45°.Najsilniejsze jest promieniowanie pionowe i ono jest zwykle przedmiotem badań.
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej przeczytaj artykuły:
1. Radiestezja dla każdego,
2. Wpływ promieniowania cieków na organizm,
3. Siatka szwajcarska.